1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om leverancer og serviceydelser fra Hagatronic ApS, (”Virksomheden”), herunder salg og levering af sikringssystemet, NixTruder (”Systemet”).

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Aftale mellem kunden og Virksomheden anses først for indgået, når Virksomheden har fremsendt ordrebekræftelse. Ordrebekræftelse fremsendes pr. E-Mail til den af kunden angivne mail-adresse. Kundens evt. indsigelser mod ordrebekræftelsen skal foreligge skriftligt og være Virksomheden ihænde senest 2 dage efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen.

2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Leverance

3.1 De ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt. Er der indgået aftale om at Virksomheden samtidig leverer de til etablering af Systemet nødvendige produkter, licenser og abonnementer, anses disse for indkøbt på vegne af kunden.

3.2 Leverancen forbliver Virksomhedens indtil betaling er erlagt fuldt ud. Risikoen overgår til kunden ved levering. Er andet ikke anført i ordrebekræftelsen, anses levering af produkter sket ved varens overlevering til fragtfører.

3.3 Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre installation og øvrige serviceydelser.

3.4 Virksomheden er ikke ansvarlig for, at produkter og serviceydelser opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Prisen for produkter og/eller serviceydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser angives eksklusive moms og evt. afgifter.

4.2 Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

4.3 Udgifter til kost og logi, broafgifter m.v. i forbindelse med installation, montering og andre serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10%.

4.4 Kunden skal betale alle fakturaer senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ved forsinket betaling er Virksomheden berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver rykkerskrivelse til kunden.

5.3 Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af evt. modkrav.

5.4 Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at:
(i) ophæve salget af de produkter og/eller serviceydelser, som forsinkelsen vedrører.
(ii) ophæve salget af produkter og/eller serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor.
(iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Kunden skal sende ordrer til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse:
(i) Tilbudsnummer
(ii) Beskrivelse af ydelse
(iii) Pris
(iv) Betalingsbetingelser
(v) Leveringssted og -tidspunkt.

6.3 Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Annullering af ordre kan kun ske med Virksomhedens skriftlige accept. Godkendelse af annullering kan gøres betinget af, at kunden erstatter Virksomhedens omkostninger og tab, herunder til indkøb af produkter, dog minimum et beløb svarende til 15% af den aftalte købesum, ekskl. moms.

6.5 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.6 Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Virksomheden leverer sine produkter elller ydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse eller efter særskilt aftale. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Kunden skal undersøge alle produkter og ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Leveringstider er angivet omtrentlige og uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

8.2 Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 
8.3 Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Virksomheden giver ingen garanti for, at de til Systemet anvendte  produkter er fejlfri. Virksomheden henviser til eventuelle garantier fra producenterne. Det samme gælder de til Systemet nødvendige teleabonnementer og træk af elektriske ledninger. Virksomheden garanterer, at installations- og serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 6 måneder efter leveringen.

9.2 Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes almindeligt brug, slitage, overlast, mangelfuld eller forkert betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld, brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.6 Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9. 

10. Ansvar

10.1 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om ansvar, gælder følgende begrænsninger:
  1. Virksomheden er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Virksomheden leveret serviceydelse i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes Virksomhedens fejl eller forsømmelse.
  2. I den udtrækning Virksomheden måtte blive pålagt produktansvar over for tredjepart, er kunden forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs i samme omfang som Virksomhedens ansvar er begrænset.
  3. Virksomheden kan ikke drages til ansvar for fejl i produkter, der til opgaven er indkøbt hos og/eller leveret af tredjepart.
  4. Virksomheden hæfter ikke for kundens brug af video-overvågning.
  5. Virksomheden hæfter ikke for skader eller tab, der skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelser, mobildækning og strømafbrydelser.
  6. Virksomheden er uden ansvar for misbrug af kundens koder, kodeord, fjernbetjening eller tredjemands utilsigtede, retsstridige eller tilfældige adgang i kundens systemer og/eller netværk.
10.2 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget begrænses Virksomhedens ansvar direkte skade og tab som følge af produkter, ydelser og i øvrigt til fakturabeløbet for den solgte leverance.

10.4 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder driftstab, tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, tabte data og retablering, samt skader og tab forårsaget af edb-virus.

10.5 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Fortrolighed

12.1 Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger.

13. Gældende lov og værneting

13.1 Tvister af enhver art mellem Virksomheden og kunden skal afgøres efter dansk rets bestemmelser og med retten i Aalborg som værneting.

13.2 Virksomheden er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjepart.